Category Archives: อีคอมเมิร์ซ

ประวัติอีคอมเมิร์ซและอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย



ประวัติอีคอมเมิร์ซและอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย
The History of the e-Commerce & Internet in Thailand

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2529 อาจารย์กาญจนา กาญจนสุต ( ตำแหน่งในสมัยนั้น )
จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ร่วมกับ อาจารย์โทโมโนริ คิมูระ จากสถาบันเดียวกัน » Read more