แนะนำหนังสือ จากมนุษย์พันธุ์ติดลบ กลับมาสร้าง 15 ล้านบาท ภายใน 3 ขั้นตอน

จากมนุษย์พันธุ์ติดลบ กลับมาสร้าง 15 ล้านบาท ภายใน 3 ขั้นตอน

ผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้ของพันเอก ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ
ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการของภาวะผู้นำที่ประกอบด้วย Leader,Influence,Follower, Environment โดยที่ผู้นำจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและใช้อิทธิพลในการโน้มน้าวผู้อื่นให้เห็นคล้อยตาม การใช้อิทธิพลนั้นจะใช้โดยตรงกับผู้ตามโดยการนำเสนอวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับเละนำไปปฏิบัติผู้นำยังใช้อิทธิพลและอำนาจในการคาดการณ์สภาพแวดล้อมเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพเวดล้อมหรือนำการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเพื่อให้ตนเองมีความได้เปรียบกล่าวได้ว่าผู้นำจะสร้างสรรค์เวทีใหม่ๆ ด้วยกติกาใหม่โดยที่ตนเองเป็นผู้กำหนดกฏเกณฑ์ต่างๆขึ้น และแน่นอนว่าจะต้องเป็นกฏเกณฑ์ที่ทำให้ตนเองได้เปรียบและมีความถนัดชำนาญเหนือกว่าคู่แข่ง

“เริ่มต้นจากความเชื่อ แล้วโอกาสจะตามมา” แนวทางในการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นจริง จากบ๋อยเสิร์ฟอาหาร สู่พันเอก ด็อกเตอร์ จากศึกษาผู้ใหญ่ สู่ปริญญาเอก จากกองทัพบก สู่โลกธุรกิจ หนังสือเล่มนี้ท่านผู้เขียน พันเอก ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม ได้ถ่ายทอดความเป็นมนุษย์พันธุ์ติดลบ แต่กลับพลิกชีวิตและสร้าง 15 ล้านบาทได้ ใน 3 ขั้นตอน ด้วยแนวคิดจาก Life Model ได้ยอดเยี่ยม

ขอบคุณความตั้งใจของพันเอก ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม สำหรับความรู้ดี ๆ ที่บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้
ขอบคุณความเป็นคนเก่ง ดี และมีหัวใจแบ่งปันที่มาช่วยยกระดับความรู้ ความสามารถของคนไทยให้ก้าวไกลไปด้วยกัน

ผมอยากให้ทุกคนได้รู้จักคนเก่งคนนี้ผ่านหนังสือดี ๆ เล่มนี้ครับ
ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับพันเอก ดร.อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม

ธีรัตน์ โสดารัตน์
ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
eCommerce Business school of Thailand.

StartUP eCommerce : หลักสูตรอีคอมเมิร์ซ 2020

1. หลักสูตร สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(EXCELLENCE IN E-COMMERCE PROGRAM : EEP)

การค้าขายออนไลน์ หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยเนื่องจากอินเตอร์เน็ตมีความเร็วสูงขึ้นและมีราคาถูกลง ผู้คนสามารถเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วจากโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจมากมายทั้งขนาดเล็กและใหญ่ต่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรองรับความต้องการที่จะซื้อขายและค้นหาข้อมูลออนไลน์ของผู้บริโภค ในขณะที่เว็บไซต์สำหรับขายของออนไลน์มีเกิดใหม่ขึ้นทุกวันจะทำอย่างไรให้ร้านค้าออนไลน์ของท่าน แตกต่าง โดดเด่น เป็นที่สนใจ และนำไปสู่การขายได้สำเร็จ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเติบโตของ E-commerce จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Excellence in E-Commerce Program : EEP) ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าของธุรกิจ ผู้ที่สนใจ นำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ปัญหาและทราบถึงแนวทางพัฒนาปรับปรุงร้านค้าออนไลน์ของตน
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงโอกาสการทำธุรกิจออนไลน์ใหม่ๆ
4. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้จักเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำ
ธุรกิจออนไลน์

หลักสูตรการอบรม 69 ชั่วโมง
หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้น 69 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ดังนี้

MODULE 1 : ภาควิชาการ
– Online Platform both local and international
– Online payment systems
– การพัฒนาเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้น่าสนใจ
– การพัฒนา infographic เพื่อสื่อสารกับลูกค้า/การตลาด
– การสร้าง Digital Branding
– E-reputation (เทคนิคการตอบสนองต่อลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียล)
– การเพิ่มอันดับ/โอกาสในการค้นหาเจอบน Google (SEO)
– Google Trend/ Keywords
– Managing Paid Ads
– Measuring and Evaluating Paid Ads campaign
– Influencer marketing
– กรณีศึกษา: Successful online store
– Business Plan Workshop

MODULE 2 : ภาคศึกษาดูงานต่างประเทศ
– การดูงานที่ประเทศจีน จำนวน 4 วัน 3 คืน
– การเยี่ยมชมตลาดขายส่งขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงใน GuangZhou เพื่อศึกษาตลาด ทำความรู้จักและเจรจาการค้าในเบื้องต้น (โดยมีล่าม) กับผู้ค้าในจีน
– การเยี่ยมชมงานของบริษัท TengXun หรือ Tencent หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต มีเดีย และระบบการจ่ายเงินออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ให้บริการแอพพลิเคชั่นเช่น WeChat และ QQ Instant Messenger ระบบการชำระเงินออนไชน์ TenPay และเว็บไซต์ weibo ซึ่งเป็น social media ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน
– การเยี่ยมชมงานบริษัท ZTE ผู้นำด้านการให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมในประเทศจีน
– การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ ใน GuangZhou และ ShenZen

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการทั้งที่มีและยังไม่มีร้านค้าออนไลน์ ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้เพื่อพัฒนาร้านค้าออนไลน์
ผู้ประกอบการที่สนใจบุกตลาดขายของออนไลน์โดยเฉพาะตลาดประเทศจีน

วิธีการฝึกอบรม
วิธีการฝึกอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและนำหลักทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติจริงให้มากที่สุด วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ละกรณี ได้แก่
– การบรรยาย
– กรณีศึกษา
– การดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศจีน
– การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

วิทยากร
วิทยากรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งจากบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการที่เชี่ยวชาญและชำนาญการในแต่ละสาขามาทำการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด

การผ่านการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม
การอบรมเริ่มวันที่ –
อบรมทุกวันวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ดูงานประเทศจีน 4 วัน 3 คืน

สถานที่อบรม
ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม
MODULE 1 : จำนวน 54 ชั่วโมง (เฉพาะภาคบรรยาย)

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 43,000 บาท ซึ่งรวมถึง
– เอกสารประกอบการบรรยาย
– กระเป๋าเอกสาร
– อาหารเช้า, อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม

MODULE 2 : จำนวน 69 ชั่วโมง (รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ 85,000 บาท ซึ่งรวมถึง
– เอกสารประกอบการบรรยาย
– กระเป๋าเอกสาร
– อาหารเช้า, อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการอบรม
– ที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะเดินทางไปสำหรับการอบรมและดูงานในประเทศจีน
– ค่าเดินทางชั้นประหยัด ค่าที่พักคู่ และประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center – CONC Thammasat)
ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
Mobile : 09-1119-4510 (ติดต่อ คุณเธียรทิพย์)
Click To Call : , 02 613 2247 (เวลา 8.30 – 17.00 น.)