เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

เว็บไซต์ อีคอมเมิร์ซ e-Commerce website

1. ประเทศสหรัฐอเมริกา
National Telecommunications and Information Administration

2 .ประเทศญี่ปุ่น
nagaokaut.ac.jp
jipdec.or.jp

3. กลุ่มประเทศ APEC
APEC TEL Member Economies’ Related Sites