ecommerce 2020 update

อีคอมเมิร์ซ update 2020

ecommerce ย่อมาจากคำว่า Electronic Commerce แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการทำธุรกิจโดยซื้อขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่นิยมในยุคปัจจุบันคือการขายผ่าน Social Media ภาพรวมของธุรกิจอีคอมเมิร์ซประเทศไทยปี2020 จะมีการจำนวนพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ ที่ใช้อีคอมเมิร์ซประเภทของธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบ ผู้บริโภคซื้อขายกับผู้บริโภค เป็นจำนวนมาก เช่น การ Live ขายสินค้าด้วย Facebook Live

อีคอมเมิร์ซแบ่งเป็นประเภทของ ecommerce ดังนี้
1.อีคอมเมิร์ซประเภทธุรกิจกับผู้ซื้อปลีก ตัวย่อคือ บีทูซี ( B-to-C = Business to Consumer) คือ
ผู้ซื้อปลีกซื้อสินค้าจากผู้ขายผ่านอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์ของ bigc , lotus เป็นต้น

2.อีคอมเมิร์ซประเภทธุรกิจกับธุรกิจ ตัวย่อคือ บีทูบี (B-to-B = Business to Business) คือ
ผู้ประกอบการสองฝ่ายทำการติดต่อซื้อขายกัน โดยการขายในที่นี้เป็นการขายส่ง
ซึ่งทำการสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์ของ Pantavanij เป็นต้น

3.อีคอมเมิร์ซประเภทธุรกิจกับรัฐบาล หรือ บีทูจี (B-to-G = Business to Government) คือ ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐ เช่น การจัดจ้างของภาครัฐโดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐเพื่อลดค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์ของ gprocurement ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นต้น

4.อีคอมเมิร์ซประเภทรัฐบาลกับรัฐบาล หรือ จีทูจี (G-to-G = Government to Government) คือ การติดต่อกันระหว่างหน่วยงานในรัฐบาล เป็นการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวง ตัวอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department เป็นต้น

5.อีคอมเมิร์ซประเภทผู้บริโภคกับผู้บริโภค หรือ ซีทูซี (C-to-C = Consumer to Consumer) คือ
การติดต่อซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง กล่าวคือ ผู้บริโภคที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจประกาศขายสินค้าของตนเอง และผู้บริโภคอีกคนก็สนใจสั่งซื้อไป การประกาศขายนี้ส่วนใหญ่ทำผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะมีพื้นที่ให้ติดต่อซื้อขายได้สะดวก รวมถึงหาคนที่มีความสนใจเหมือนกันได้ง่าย ตัวอย่างเช่นการใช้ Facebook Live , Line , instagram และ youtube เป็นต้น

6.อีคอมเมิร์ซประเภทภาครัฐกับประชาชน หรือ จีทูซี (G-to-C = Government to Consumer) คือ การให้บริการจากทางภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์ กรมสรรพากร The Revenue Department ที่มีบริการด้านอำนวยความสะดวก ยื่นการเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต การดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนต่างๆ และสามารถคำนวณภาษีผ่านทางเว็บไซต์ กรมสรรพากร เป็นต้น

#ecommerce #อีคอมเมิร์ซ