E-Commerce คืออะไร ? อีคอมเมิร์ซมีประโยชน์อย่างไร ?

ecommerce

E-Commerce ย่อมาจากคำว่า Electronic Commerce แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
คือการทำธุรกิจโดยซื้อขายสินค้าหรือโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่นิยมคือ วิทยุ โทรทัศน์ และที่มีการใช้งานมากที่สุดในปัจจุบันก็คืออินเทอร์เน็ต โดยสามารถใช้ทั้งข้อความ เสียง ภาพ และคลิปวิดีโอในการทำธุรกิจได้

การทำธุรกิจแบบ E-commerce สามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขวางและทำให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการได้เป็นอย่างดี

อีคอมเมิร์ซมีประโยชน์อย่างไร ?

  • ไม่ต้องมีหน้าร้าน
  • ไม่ต้องใช้พนักงานขาย
  • เพิ่มโอกาสในการขาย
  • ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
  • ทำการตลาดได้แม่นยำและสามารถวัดผลได้
7 November 2022 @ 1:28 PM | 132567 Comment(s) | Posted by Website eCommerce

กลยุทธ์การตลาดโปรโมทสินค้าออนไลน์

เว็บไซต์ E-Commerce ที่ดีแล้ว การใช้กลยุทธ์การตลาดในการโปรโมทสินค้าทางช่องทางออนไลน์ก็เป็นสิ่งสำคัญ

7 November 2022 @ 1:28 PM | 132567 Comment(s) | Posted by Website eCommerce
CSS & eCommerce Websiteเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
Licensed under อีคอมเมิร์ซเว็บไซต์.